Пројекат број: VI-501-2/2021-19в-19

Просторно-временске варијације нивоа респирабилних честица у урбаној зони Новог Сада – мобилни мониторинг, моделовање и креирање мапа високе резолуције

 

Експериментални резултати пројекта мобилног мониторинга квалитета ваздуха у Новом Саду током 2022. године.

У оквиру овог пројекта мониторинг честица је вршен током зимске (грејне) и летње (негрејне) сезоне на 4 различите путање мерења. Дужина појединачних путање је: путања 1 ≈ 27,1 км, путања 2 ≈ 15,7 км, путања 3 са колокацијом са станицом Руменачка ≈ 14-16 км и путања 4 са Сремском Каменицом ≈ 33,7-35 км.

На линковима испод можете приступити интерактивним мапама мерења током обе кампање усредњено на 20 секунди, сортирано по врстама посматраних честица:

  • Ултрафине честице – испод 100nm

Ултрафине честице лети радним даном

Ултрафине честице зими радним даном

Ултрафине честице лети викендом

Ултрафине честице лети радним даном

  • Фине честице (РМ 2.5):

Фине честице лети радним даном

Фине честице зими радним даном

Фине честице лети викендом

Фине честице зими викендом

  • Грубе честице (РМ 2.5-РМ10):

Грубе честице лети радним даном

Грубе честице зими радним даном

Грубе честице лети викендом

Грубе честице зими викендом

 

 

Novi Sad - prestonica kulture

ETRAN ’22 winter campaign paper

Просторно-временске варијације нивоа респирабилних честица у урбаној зони Новог Сада – мобилни мониторинг, моделовање и  креирање мапа високе резолуције

Чист ваздух је један од основних предуслова за здрав живот и развој људи. Ова неоспорна чињеница, као и ситуација у погледу загађења ваздуха која је често далеко од задовољавајуће, довела је до формулисања препорука о квалитету ваздуха Светске здравствене организације (WHO) усвојених 2005. године. Препорукама су успостављене препoручене и циљне вредности главних загађујућих супстанци и имале су за циљ да се кроз њихово испуњење у што већој мери изврши превенција штетних ефеката загађења ваздуха. На жалост, и данас, много година након доношења ових препорука, ниво загађујућих супстанци у ваздуху је често значајно виши од препорука WHO.

Циљ овог пројекта је да у значајној мери допринесе решавању проблема ниске просторне резолуције података о загађењу у виду честица на територији града Новог Сада. Постојеће (државне, регионалне, локалне) мреже за мониторинг не могу дати потпуну слику о загађењу, пре свега због малог броја (стационарних) мерних места на великој површини од интереса.

 

Spatial-temporal variations of respirable particle levels in the urban zone of Novi Sad – mobile monitoring, modeling and creation of high resolution maps

Clean air is one of the basic preconditions for a healthy life and human development. This indisputable fact, as well as the situation regarding air pollution, which is often far from satisfactory, led to the formulation of the recommendations on air quality of the World Health Organization (WHO) adopted in 2005. The recommendations established the recommended and target values ​​of the main pollutants and aimed to prevent the harmful effects of air pollution as much as possible through their fulfillment. Unfortunately, even today, many years after the adoption of these recommendations, the level of air pollutants is often significantly higher than the WHO recommendations.

The goal of this project is to significantly contribute to solving the problem of low spatial resolution of data on pollution in the form of particles in the city of Novi Sad. Existing (state, regional, local) monitoring networks cannot give a complete picture of pollution, primarily due to the small number of (stationary) measuring points on a large area of ​​interest.